RODO

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- dalej: RODO, informuję że:

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prywatny Gabinet Dentystyczny A-dent z siedzibą przy ulicy Orłowskiego 48 Kołobrzeg.

Z kim mogą się Państwo kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych bądź skorzystać z przysługujących Państwu praw, zapraszamy do kontaktu mailowego na adres adent@vip.onet.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Przedmiotem przetwarzania Państwa danych osobowych są :

Imię i nazwisko, adres ( miasto, kod, ulica, numer domu / numer mieszkania inne oznaczenia ), adres e-mail,  numer telefonu, Imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, dane medyczne, dokumentacja medyczna, dane biometryczne, numer PESEL, numer NIP, wyniki badań diagnostycznych wyniki badań histopatologicznych, zażywane leki, recepty, diagnozy, rozpoznania, wykonane usługi, informacje dotyczące rozliczenia, dane dotyczące zdrowia, zlecenia i skierowania.

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W zakresie, w jakim przetwarzanie dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art.9 ust. 2 lit. H RODO. Ponadto, w celu umawiania wizyty, dane kontaktowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust 1 lit. A RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

Zgoda na leczenie (ustna czy pisemna) zobowiązuje nas do prowadzenia dokumentacji medycznej i na tę czynność, jak również na wszelkie czynności związane z zarządzaniem usługami opieki zdrowotnej w gabinecie nie jest wymagana zgoda pacjenta. Ze względu na fakt, że (zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty, przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych „prawo do zapomnienia” może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu.

Pamiętaj, że niektóre aspekty ochrony danych osobowych w placówkach medycznych mogą znacząco różnić się od obowiązujących w innych działach gospodarki.

W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia wchodzą: imię, nazwisko, data urodzenia oraz adres.
Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (telefon, sms, e-mail) ułatwia kontakt i upoważnia Prywatny Gabinet Dentystyczny A-dent do wykorzystania tych środków komunikacji w celu:

  • dowiedzenia się o stan zdrowia po zabiegu,
  • przypomnienia o wizycie,
  • odwołania wizyty
  • przypomnienia o badaniu okresowym (jeśli jego konieczność uzasadniona jest charakterem dolegliwości)
  • i taki kontakt nie jest w świetle prawa traktowany jako marketing usług i nie jest na to wymagana zgoda Pacjenta.

Pamiętaj jednak, że możesz w każdej chwili poprosić o usunięcie numeru telefonu czy adresu e-mail z danych gromadzonych w dokumentacji medycznej Praktyki.

Komu przekazywane są Państwa dane osobowe?

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz zapewniania zgodności z prawem Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi Spółki np. pracowniom protetycznym, dostawcom systemów IT, firmom wspierającym obsługę obszaru IT, firmom świadczącym usługi księgowe, kancelariom prawnym i windykacyjnym, firmom realizującym usługę niszczenia dokumentów oraz innym uprawnionym podmiotom na uzasadniony wniosek np. Policja, Prokuratura, Sąd itp.

Jakie mają Państwo prawa w związku ze swoimi danymi osobowymi?

Przysługuje Pani/Panu prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowy w każdym czasie. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowaniu, prawo ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych – na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowość przetwarzania danych.

„Odbiorcami” Twoich danych będą osoby, które sam upoważnisz lub Instytucje upoważnione w drodze ustawy (np. ZUS, NFZ, Sądy)

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Warszawa, ul.Stawki 2 Infolinia: 606-950-000 (10.00 – 13.00), jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Czy moje dane są przekazywane poza EOG?

Nie. Prywatny Gabinet Dentystyczny A-dent nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.

Czy moje dane wykorzystuje się do profilowania?

Nie. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat. Licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu z wyjątkiem:

  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowań lub zlecenia lekarza, a w przypadkach gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
  • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.